Nytt lagförslag hävdar upphovsrättens principer

Professor Jan Rosén presenterade i dag sitt slutbetänkande i upphovsrättsutredningen. Slutbetänkandet innehåller inga egentliga förändringar utan presenterar framför allt en redaktionell bearbetning av upphovsrättslagen.

Rosén menar att dagens lagstiftning fungerar bra även i dagens medialandskap, men att det har funnits ett förklaringsproblem. Därför har omarbetning av språket i lagen och annorlunda strukturering av texten blivit de viktigaste momenten i utredningen.

– Det är viktigare än många föreslagna lagändringar, säger han.

Lagtexten behöver presenteras på ett mer lättförståeligt och enkelt sätt för den breda allmänheten. Rosén menar att detta behövs eftersom upphovsrätten är ett fenomen som rör strängt taget alla i samhället numer, framför allt genom internet.

– Det driver fram krav på begriplighet, anser han.

Läsaren ska alltså bättre förstå vad lagen innebär. Rosén avvisar åsikter om att upphovsrätten ska rivas upp för att den skulle vara föråldrad. I stället anser han att det än mer påtalat att hävda och förtydliga upphovsrättens principer, inte att ändra eller försvaga dem.

Den nya upphovsrättslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.