Regeringen vill outsourca mer av myndigheternas it

Regeringen vill ha mer outsourcing av it-verksamheten i offentlig förvaltning. Riksrevisionen anser i sin rapport från i januari att regeringen ska se över möjligheterna att svenska myndigheter outsourcar mer av it-verksamheten. Denna slutsats ställer sig nu regeringen bakom.

”Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredsställs med hjälp av outsourcing”, står det i skrivelsen från regeringen.

Myndigheterna kommer att kunna ägna mer tid åt sin kärnverksamhet om outsourcing tillämpas mer, enligt de synpunkter regeringen lämnat på Riksrevisionens rapport.

– Outsourca mer av myndigheternas it! uppmanar IT-minister Anna-Karin Hatt via Twitter.

Genom att köpa in it-kompetens externt kommer stora kostnadsbesparingar att kunna göras enligt regeringens uppskattningar. Det är nu också viktigt att det tas fram riktlinjer för hur myndigheterna prövar om deras it ska tillhandahållas internt eller köpas in externt. Enligt Riksrevisionens granskning har det stora flertalet myndigheter inte gjort en sådan prövning.

”Myndigheterna rekommenderas att säkerställa tillräcklig beställarkompetens för att kunna hantera frågor om outsourcing och att skapa en struktur för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna i frågor som gäller om it ska utföras inom eller utom myndigheterna”, framkommer det enligt rapporten.