EU-kommissionen: ”Internetoperatörer ska beivra upphovsrättsintrång”

Enligt EU-kommissionen skrivelse, som lades fram i går av Michel Barnier, EU-kommissonären för den inre marknaden, ska internetoperatörerna få större ansvar för att stoppa pirater på nätet.

Under våren 2012 kommer Ipred-direktivet ses över och stärkas, enligt skrivelsen.

”Kommissionen kommer att kartlägga metoder för att skapa ett ramverk som på ett mer effektivt sätt hindrar upphovsrättsintrång på internet. Alla tillägg ska ha som mål att ta itu med överträdelser redan vid källan och i detta syfte främja samarbete med mellanhänder, såsom internetoperatörer”, uppger EU-kommissionen.

Ramverken ska enligt förslaget inte ska gå emot de bredbandsstrategier som finns för att göra internet mer tillgängligt. Därtill understryks att de nya reglerna inte får påverka slutanvändarnas intressen.

”Kommissionen kommer att säkerställa att sådana tillägg respekterar alla grundläggande rättigheterna i EU-fördraget, i synnerhet rätten till privatliv, skydd av personuppgifter, yttrande- och informationsfriheten och rätten till verkningsfull kompensation”.

Målet är att upphovsrättsinnehavare ska få bättre skydd för sitt material på nätet, samtidigt som användare ska kunna känna trygghet på nätet. I linje med detta ska man även lansera en kampanj för att öka medvetenheten hos, främst den unga, allmänheten om immateriella rättigheters stora betydelse för samhället.