Netopias förslag till digital agenda för Sverige

Netopias förslag till digital agenda för Sverige innehåller ett antal förslag på målsättningar och konkreta åtgärder för svensk IT-politik, i syfte att främja utvecklingen av en konkurrenskraftig digital ekonomi och en ökad rättssäkerhet på internet. Netopias digitala agenda tar sin utgångspunkt i EU-kommissionens digitala agenda. Netopias förslag till digital agenda för Sverige omfattar två av de områden som EU-kommissionen i behandlar i sin digitala agenda: Skapandet av en digital inre marknad samt stärkt rättssäkerhet, förtroende och skydd för den personliga integriteten i nätmiljön.

Ladda ner Netopias förslag till digital agenda för Sverige här [PDF]

Övergripande mål
• En snabbt växande digital ekonomi med ett ökat utbud av lagliga innehållstjänster. Förbättrade och långsiktigt hållbara konkurrensförutsättningar för digitala
innehållstjänster vilket stimulerar investeringar i den digitala ekonomin

• Stärkt rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten i nätmiljön

Prioriterade åtgärder
1. Tillsätt en särskild utredare för att se över möjligheterna att förtydliga internetleverantörers roll i arbetet med att skapa ett rättsäkert internet. I uppdraget bör ingå att se över vilka ytterligare bestämmelser som redan finns i EU-direktivet om elektronisk handel, 2000/31/ EG och som kan genomföras i svensk lagstiftning.

2. Uppdra åt lämplig myndighet att löpande analysera och följa den digitala marknaden ur ett tillväxtperspektiv.

5

Kommentarer

  1. Sedär, något konkret från Netopia. Tackar vi för.

    • Vi delar din uppfattning att dessa dmuokent idag inte visas pe5 ett bra se4tt. Propositioner fre5n 1995/96 har sitt ursprung i ett gammalt system vilket e4r anledningen till att pdf-versioner saknas. Ett arbete med att skanna in allt e4ldre riksdagstryck har precis pe5bf6rjats. Utge5ngspunkten e4r att bf6rja med e5ret 1971 och ge5 frame5t. Efter att materialet har skannats kre4vs en hel del anpassningsarbeten pe5 webbplatsen ff6r att materialet ska bli allme4nt tillge4ngligt. Bland annat me5ste en se5 kallad OCR-le4sning gf6ras av det inskannade dmuokentet, ff6r att gf6ra det sf6kbart. Se5 sme5ningom kan det le4ggas in som pdf. Eftersom det he4r e4r en stor le5ng process ve5gar vi inte lova ne4r det e4r klart. Men ambitionen e4r givetvis att alla dmuokent fre5n riksdagen ska bli se5 le4ttillge4ngliga som mf6jligt.

  2. Nu var det ju inte särskilt konkret, utan än en gång hänvisning till Axhamns rapport som i princips sågats enhälligt överallt. Till och med här på Netopia.

  3. ..nja Wotan, det var i alla fal en textmassa, sakinnehållet visade intet nytt.
    Nu skulle det däremot vara intressant och höra vad de som har månadslön för att tycka i dessa frågor ;ex Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, Alfons Karabuda SKAP, Ludwig Werner sv IFPI, Elisabet Widlund Musiksverige, SAMI även Martin Q Larsson FST osv osv….

  4. Samma gamla tugg. Avskaffa budbärarimmuniteten och brevhemligheten. Inför motsvarigheten till att Posten ska bli ansvarig för vad som skickas i deras paket eller att Telia ska bli ansvarig för de samtal som förs per telefon. Överakning och censur klätt i nyspråk.

    Och precis som Wotan säger, Axhams rapport har sågats här om och om igen. Det som föreslås är inte tekniskt genomförbart med mindre än att man inför deep packet inspektion och förbjuder möjligheten att kryptera sin kommunikation. Det som krävs är exakt analogt med att Posten ska tvingas öppna alla brev som skickas och titta vad som finns i dem.

Kommentera artikeln